Akut / MMS – § 66 og 107

Akut/MMS er godkendt med 2 pladser

MMS – Udredningtilbud

Akut/MMS er godkendt med 2 pladser, der enten kan være §66 eller § 107

Akut/MMS er en særforanstaltning – eller som det tidligere benævntes et enkeltmandsprojekt her med plads til to. Alt efter hvad det er for borgere, vi har indskrevet, kan der være behov for, at vi får godkendt en ekstra ekstern lokation, da det ikke er en mulighed med to borgere på samme matrikel døgnet rundt

Målgruppen på Akut/MMS er:

Målgruppen er lidt dybere beskrevet ofte borgere, der står over for enten at skulle bruge en akut anbringelsesmulighed for en periode eller skal i et ikke varigt, intensivt eller stabiliserende forløb. Generelt bor vores borgere på Akut/MMS i 8 til 18 måneder før de sluses videre til en mindre indgribende foranstaltning. Vi har både udskrevet til hjemmet, til plejefamilie og til en af vores egne børneinstitutioner (Nordager og Myagergård) samt vores voksentilbud(Rødland, Hedevejen eller Myagergård Voksen), hvor det så også er os muligt at skabe en ideel brobygning frem mod en overflytning.

Der har generelt været tale om borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder omsorgssvigt samt en vedvarende eller periodevis tilstand af forvrænget virkelighedsopfattelse svarende til psykotiske eller skizoide tilstande og svære psykiske og sociale vanskeligheder. Der kan være tale om komorbiditet, som gør behandlingen såvel som målgruppedefinitionen kompleks. Vi modtager derfor også borgere, som har diagnoser, der ikke er tilkendegivet i den specifikke målgruppe. Her refereres der til adfærd eller psykiske problematikker, der ikke indgår i den specifikke målgruppe, men som kan komme til udtryk og har relevans i behandlingsarbejdet og som vi kan varetage. Ydermere kan målgruppen qua opvækstvilkår også have selvskadende, normbrydende, udadreagerende adfærd og potentiel forekomst af grænseoverskridende adfærd.

Generelt arbejder vi på akut meget struktureret i form af mikrostruktur, der tjener det formål at være kompleksitetsreducerende for borgeren. Kompleksitetsreduktion medvirker til øget kognitivt overskud, der igen giver centralnervebanesystemet mere ro og en stabilisering kan så indledes. Dette kan dog slet ikke stå alene, men er blot en af flere interdependente forudsætninger.

En anden er den kommunikative, hvor vi ganske rigtigt arbejder mentaliserende, men også afgrænsende. Vi har tydelige, kongruent kommunikerende og omsorgsfulde medarbejdere, der er instrueret i en ensartet følelsesneutral tilgang; omsorgsfuld, men følelsesneutral. Dette for at kunne agere anker – eller forankringspunkt – når borgeres affektive pendul svinger stærkt. Man kan sammenligne det lidt med, at når et skib er i rørte vande, så er der i den grad brug for at stort solidt anker eller forankringspunkt for at komme igennem – og nå ja og nogen der kan læse søkortet. På samme måde fungerer det i vores optik rent menneskeligt; vi låner ved vores ro, overblik og faste rutiner borgerne vores nervesystem, når kaotiske vejrmeldinger trækkes over land. Vi arbejder udviklende i borgernes NUZO med et afsæt i eksisterende succes’er interesser og kompetencer, og vi sætter ind netop lige der, hvor borgeren ikke kan selv endnu, men dog kan med rette støtte og guidning; for det er der udviklingsskattene er nedgravet – lige under overfladen; og for de, der virkelig ser efter lige ved krydset. Men altså førend der kan graves skal vi fokusere på stabilitet. Og netop stabilitet er eneste og reneste fokus i den første periode. Efterfølgende bliver behandlingsarbejdet mere klassisk, målrettet udviklingsorienteret.

På Akut/MMS tilknyttes der altid ekstern supervisor på hver eneste opgave. Supervisoren udvælges specifikt efter opgavens mål og særlige karakter. Supervisoren indgår som en del af den præparerende periode inden borgerens indflytning – dog ved akutte opgaver hurtigst muligt efter!

Paragraf 108