Nordlien Rødland – § 107 og 108

Nordlien Rødland er en afdeling efter SEL§§ 107 og 108 med 5 pladser

Nordlien Rødland

Nordlien Rødland er en afdeling efter SEL§§ 107 og 108 med 5 pladser
Målgruppen på Nordlien Rødland er borgere i alderen 18–40 for §107 og 18-85 for §108 år, hvis omfattende primærproblematikker ligger indenfor:

 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Udviklingshæmning

Nordlien Rødland
Nordlien Rødland er en del af Nordlien, der blev etableret i 2010 som en sammenlægning af to enkeltmandsprojekter. Ideen bag samlingen er værdibaseret og beror på, at uanfægtet hvor behandlingskrævende et menneske er, så har dette menneske en ret til – såvel som et basalt behov for – social interaktion med ligesindede.

Ud fra den tænkning blev disse to enkeltmandsprojekter bragt under samme tag og afdelingen Nordlien blev en realitet.
I 2018 blev én til to, og Nordlien blev gjort til en ren voksenafdeling, mens Nordlien Rødland fik sin egen matrikel.

Med afsæt i ovenstående etableringshistorie er der også givet en indikator på typen af opgaver, der er kernen for vores arbejde. Det er opgaver med en anseelig tyngde og kompleksitet. Ofte har det været opgaver, der ikke har kunnet rummes i mere gængse pædagogiske tilbud, da det er personer, der har vist sig at have brug for et nøje, individuelt tilrettelagt behandlingstilbud. Her når vi så frem til det mest slående karakteristikum for Nordlien Rødland; nemlig individualiseringen. På Nordlien Rødland skal vi ikke have mennesket til at tilpasse sig tilbuddet. Her skaber vi et individuelt, tilrettelagt tilbud, der passer til det unikke menneske.

Nordlien Rødland er placeret ved landsbyen Hjortdal i smuk natur midt ved Jammerbugten med den nordjyske vestkyst ret forude, Limfjorden i ryggen og det smukke Fosdalen stort set i baghaven.

Som et reflekteret kvalitetsløft indledte Nordlien Rødland i 2018 store forandringer i relation til vores kerneydelser.

Ændringen er toleddet, men dog sammenhængende.
De to led er henholdsvis:

 1. Dokumentation – med betydeligt mere valide, systematiske data end tidligere set indenfor området
 2. Løbende monitorering og justering af behandlingsindsatsen
  – Løbende tilpasning af kompetencer i medarbejdergruppen i henhold til ovenstående justeringer

I praksis drejer det sig mere konkret om en målrettet integration af psykologfagligheden i relation til dokumentationsarbejdet i form af tests, der bevirker;

 • Signifikant øget valideret udsigelseskraft i henhold til fx progression og indsats
 • Valideret monitorering af indsatsen
 • Øgede muligheder for præcis justering af indsatsen

I og med at vi anskuer ethvert menneske som unikt, og at vi tilpasser behandlingsindsatsen til netop dette, anerkender vi også, at ethvert menneske har forskellige behov for støtte, hvorfor vi ikke arbejder efter en gennemsnitstakst for alle, men vi tager et afsæt i differentierede takster, der er ligefrem proportionelle med den enkeltes beboers ATA-støttebehov på døgnbasis.

Således udarbejder vi ved henvendelse et specifikt behandlingsforslag, der beskriver, hvordan vi anskuer opgaven såvel som indsats og rammer, og endelig den individuelle takst.$