Nordlien – Paragraf 107 og 103

Nordlien er et botilbud efter SEL §107 med 6 pladser (3 som egne lejligheder) samt beskyttet beskæftigelse efter SEL §103 også med 6 pladser

Et botilbud i Nordlien efter paragraf 107 & 103

Nordlien er et botilbud efter servicelovens paragraf 107 (SEL §107) med 6 pladser (3 som egne lejligheder) samt beskyttet beskæftigelse efter SEL §103 også med 6 pladser. Botilbuddene Nordenfjords (BTNF) har fokus på nøje tilrettelagt behandling og fokus på individdet.

Servicelovens Paragraf 107 og 103

Serviceloven omhandler henvisning af midlertidigt ophold til individer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller som har særlige sociale problemer og derfor har brug for et sådant ophold.

Her kan du læse mere om servicelovens paragraf 107.

Udover paragraf 107, tager vi også i mod borgere jf. paragraf 103.

Målgruppe

Målgruppen på Nordlien er mennesker i alderen 18 – 40 år, hvis omfattende primærproblematikker ligger indenfor:

 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Udviklingshæmning

Nordlien

Nordlien blev etableret i 2010 som en sammenlægning af to enkeltmandsprojekter. Ideen bag samlingen er værdibaseret og beror på, at uanfægtet hvor behandlingskrævende et menneske er, så har dette menneske en ret til – såvel som et basalt behov for – social interaktion med ligesindede.

Ud fra den tænkning blev disse to enkeltmandsprojekter bragt under samme tag og afdelingen Nordlien blev en realitet. I 2018 blev én til to, og Nordlien blev gjort til en ren voksenafdeling, mens Nordlien Rødland fik sin egen matrikel.

Nøje, individuelt tilrettelagt behandlingstilbud

Med afsæt i Nordliens etableringshistorie og paragraf 107 og 103 er der også givet en indikator på typen af opgaver, der er kernen for vores arbejde. Det er opgaver med en anseelig tyngde og kompleksitet. Ofte har det været opgaver, der ikke har kunnet rummes i mere gængse pædagogiske tilbud, da det er personer, der har vist sig at have brug for et nøje, individuelt tilrettelagt behandlingstilbud. Her når vi så frem til det mest slående karakteristikum for Nordlien; nemlig individualiseringen. På Nordlien skal vi ikke have mennesket til at tilpasse sig tilbuddet. Her skaber vi et individuelt, tilrettelagt tilbud, der passer til det unikke menneske.

Smuk natur ved Jammerbugten

Nordlien er placeret i smuk natur midt ved Jammerbugten med den nordjyske vestkyst ret forude, Limfjorden i ryggen og det smukke Fosdalen stort set i baghaven.

Nordliens beskyttede beskæftigelsesopgaver er tæt forbundne med den smukke natur i form af bl.a. havehold, skovning og dyrehold, hvilket efter vores erfaringer bidrager med en positivitet hos Nordliens beboere – frisk luft, natur og det at stå op til noget, som vi alle gør, skaber livsværdi og selvværd.

Vores kerneydelser

Som et reflekteret kvalitetsløft indledte Nordlien i 2018 store forandringer i relation til vores kerneydelser.

Ændringen er toleddet, men dog sammenhængende. De to led er henholdsvis:

 1. Dokumentation – med betydeligt mere valide, systematiske data end tidligere set indenfor området
 2. Løbende monitorering og justering af behandlingsindsatsen
  – Løbende tilpasning af kompetencer i medarbejdergruppen i henhold til ovenstående justeringer

I praksis drejer det sig mere konkret om en målrettet integration af psykologfagligheden i relation til dokumentationsarbejdet i form af tests, der bevirker;

 • Signifikant øget valideret udsigelseskraft i henhold til fx progression og indsats
 • Valideret monitorering af indsatsen
 • Øgede muligheder for præcis justering af indsatsen

Hvert menneske er unikt

I og med at vi anskuer ethvert menneske som unikt, og at vi tilpasser behandlingsindsatsen til netop dette, anerkender vi også, at ethvert menneske har forskellige behov for støtte, hvorfor vi ikke arbejder efter en gennemsnitstakst for alle, men vi tager et afsæt i differentierede takster, der er ligefrem proportionelle med den enkeltes beboers ATA-støttebehov på døgnbasis.

Således udarbejder vi ved henvendelse et specifikt behandlingsforslag, der beskriver, hvordan vi anskuer opgaven såvel som indsats og rammer, og endelig den individuelle takst.