Ledelsen

Find kontaktinformationer herunder

Søren Lynge-Stensgaard

Telefon: 40713183
Mail: soren@adm.btnf.dk

Søren er uddannet lærer fra Aalborg seminarium. Efterfølgende er læreruddannelsen suppleret med en kandidat i læring- og forandringsprocesser med fokus på organisatorisk udvikling fra Aalborg Universitet.

Igennem studietiden har Søren arbejdet på skoler i såvel Aalborg som Jammerbugt Kommune, hvor det mestendels har været AKT-klasserne, der har været omdrejningspunktet samt det, der har skabt interessen for det nuværende virke. Søren har haft sin gang på denne matrikel hele sit arbejdsliv. De første år som lærer, de næste som uddannelsesleder og det sidste som direktør. Søren er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords. Søren er administrerende direktør og har ansvaret for den daglige drift samt visitation.

Casper Friis

Partner/direktør
Telefon: 61722506
Mail: casper@adm.btnf.dk

Casper er kandidat i kommunikation og psykologi fra Aalborg Universitet. Dette er sidenhen suppleret med efteruddannelse i offentlig administration (AAU), ledelse (UCN) samt supervision og coaching (DISPUK). Casper arbejdede sideløbende med studierne som underviser i de tidligere amts-klasser, der sidenhen blev til det, der i Aalborg Kommune benævnes K-klasser. Efter endt uddannelse arbejdede Casper i en periode som afdelingsleder på en privat døgninstitution, inden han tilbragte de næste fire år som chef for anbringelsesområdet samt sekretariatet i Hjørring Kommune. Casper er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords. Casper er til daglig en del af direktionen og har sit fokus på strategi, udvikling og organisation.

Allan Beith

Tilbudsleder Rødland
Telefon: 22430505
Mail: allan@adm.btnf.dk

Allan er professionsbachelor i socialpædagogik og har arbejdet med området i snart 20 år. Allan er desuden uddannet PAS-konsulent, der er løbende suppleret. Endeligt har Allan også supplerende uddannelse i pædagogisk kommunikation samt konfliktnedtrapning. Ovenstående er i 2023 suppleret med en diplomuddannelse i ledelse fra UCN. Allan har i sin fritid været spejder stort set siden han kunne gå og har i det regi været mangeårig spejderleder. Allan har i en periode været administrativ leder og PAS-konsulent, pædagog i 1:1-foranstaltninger og er nu tilbudsleder på Nordlien, der dækker de to afdelinger Nordlien, Nordlien Rødland samt beskyttet beskæftigelse. Allan tilrettelægger og sikrer den røde tråd i den daglige drift samt i behandlingsarbejdet sammen med direktionen og vores interne psykolog i et tæt samarbejde med direktionen. Allan er også ufrivilligt ham alle henvender sit til med IT-udfordringer, som han aldrig går af vejen for at løse. Allan er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords.

Alexandra Dybdahl Jensen

Tilbudsleder Myagergård Voksen
Telefon: 30449940
Mail: alexandra@adm.btnf.dk

Alexandra er uddannet pædagog i 2005 fra socialpædagogisk seminarium i Aalborg. Lige siden Alexandra blev uddannet, har hun arbejdet uafbrudt indenfor det specialiserede socialområde, hvor hun har oparbejdet stor praksiserfaring, der kontinuerligt på den professionelle rejse er blevet krydret med en lang række relevante kurser herunder blandt andet i KRAP og tilknytningsforstyrrelsens karakteristika samt mentalisering. Endelig er Alexandra også som et frisk indspark uddannet fitnessinstruktør Alexandra har endvidere en del års ledelseserfaring, allerede inden hun påbegyndte sit virke under BTNF i sommeren 2020, hvor hun til dagligt varetager tilbudsledelsen på Myagergård Voksen.

Kathrine Schroll

Sygeplejerske
Telefon: 29350802
Mail: kathrine.schroll@adm.btnf.dk

Kathrine er uddannet sygeplejerske i 2012.

Herudover har Kathrine uddannet sig som Klinisk vejleder og har taget en diplomuddannelse i Klinisk farmaci og farmakoterapi med fokus på psykofarmaka og polyfarmaci. Uddannelsen sætter fokus på virkning, bivirkninger og interaktioner, som er vigtige elementer for at sikre den bedste behandling.

Kathrine har i 5 år været ansat på lukket psykiatrisk afdeling i Aalborg, som er et intensivt psykiatrisk sengeafsnit for patienter med forskellige diagnoser. Primært psykoselidelser, angst, misbrug og personlighedsforstyrrelse. Kathrine har yderligere erfaring fra akutkirurgiske og medicinske afdelinger i Sverige samt i hjemmesygeplejen i Nørresundby.

Kathrine har sin gang på alle afdelinger under BTNF, hvor hun sparrer med personalet og bidrager til at sikre den rette medicinhåndtering samt sundhedsfaglige dokumentation.

Ina Sand Jensen

Tilbudsleder Akut/MMS
Telefon: 51541289
Mail: ina@adm.btnf.dk

Ina er uddannet Idrætspædagog i 2008 fra Viborg Seminarium og har siden endt uddannelse altid arbejdet i special regi. De første 10 år indenfor Autisme området, dernæst små 2 år med uledsagede flygtningebørn og nu de sidste 4 år her i koncernen i diverse soloprojekter. De første år som pædagog, dernæst som projektleder og nu i rollen som tilbudsleder.

Ina har undervejs taget en efteruddannelse i Neuropædagogik og er for nuværende i gang med en diplomuddannelse i ledelse med opstart i august 2021.

Siden Ina var barn, har hun slået sine folder på håndbold og fodboldbanerne rundt i det nord- og midtjyske. Hun er fortsat aktiv udøver og har periodevis også ageret træner, ligesom hun siden sine midt 20´ere hoppede med på fitnessbølgen.

Kirsten Buhl Christensen

Tilbudsleder Hedevejen
Telefon: 23849060
Mail: kirsten@adm.btnf.dk

Kirsten er uddannet pædagog i 1991. De første mange år arbejdede Kirsten indenfor dagtilbudsområdet, hvoraf de sidste 12 år var som børnehaveleder.

Kirsten blev ansat på Nordlien 1. april 2011, hvor hun har varetaget skiftende stillinger, indtil ansættelse som tilbudsleder fra 1. januar 2022.

Kirsten har efteruddannelse i neuropsykologi og -pædagogik samt pædagogisk diplom i specialpædagogik og i psykologi, suppleret med en lang række relevante kurser herunder om autisme og tilknytningsforstyrrelsens karakteristika.

Kirsten varetager dagligt tilbudsledelsen for Nordlien Hedevejen.

Anne Bloksgaard Borg

Psykologisk Konsulent
Telefon: 29449511
Mail: anne.borg@adm.btnf.dk

Anne har en bacheloruddannelse i sociologi og en kandidat i pædagogisk psykologi. Anne er ansat som psykologisk konsulent på BTNF, hvor hun i samarbejde med personale og ledelse tilpasser de pædagogiske metoder til den enkelte borger ud fra borgerens udfordringer og diagnoser. I forbindelse med dette underviser Anne personalet i de relevante metoder og giver sparring i forbindelse med pædagogiske og psykologiske udfordringer. Herudover deltager Anne i behandlingsmøder og giver sagssupervision evt. i samarbejde med eksterne konsulenter med ekspertise inden for et givent område.

Anne har desuden været ansat på afdelingen Myagergård i knap to år, og har derigennem tilegnet sig erfaring med behandlingsarbejdet og det daglige virke på afdelingerne. Før sin ansættelse på BTNF har hun beskæftiget sig med at udvikle trivselsforløb til børn, hvor terapeutisk leg anvendes som redskab til at skabe socio-emotionelle kompetencer og inkluderende børnefællesskaber. Derudover har hun været ansat som trivselskonsulent på en folkeskole, hvor hun underviste det pædagogiske personale og implementerede trivselsforløb i klasserne.

Henrik Dybdahl Jensen

Tilbudsleder Myagergård
Telefon: 23230785
Mail: henrik@adm.btnf.dk

Henrik er uddannet pædagog fra Aalborg Seminarium, men startede i BTNF længe inden da, for Henrik har været ansat siden 2011 og varetaget funktionen som pædagogisk medarbejder i 7 år og souschef på Myagergård i 4 år og altså de seneste år været tilbudsleder på Myagergård.

Henriks 13 år med den pædagogiske opgave som sit primære omdrejningspunkt har givet en solid ballast ind i ledelsesopgaven; særligt set i lyset af den unikke måde, der i BTNF arbejdes med afsættet i det enkelte unikke individ. Henrik indledte sit virke på BTNF med at arbejde i enkeltmandsprojekter, inden han altså ’flyttede’ ind på Myagergård.

Sideløbende med sit værke i BTNF har Henrik arbejdet som bostøtte og kontaktperson for flere unge mennesker, der er udsluset af BTNF til egen bolig. Ydermere har Henrik i tre år varetaget en mentorfunktion for en borger på de sikrede institutioner Bakkegården og Kofoedsminde.

Endelig har Henrik dygtiggjort sig i i temaer som:

  • Psykiske Vanskeligheder & Misbrug
  • Mentaliseringsbaseret Pædagogik
  • Low Arousal
  • Medicinhåndtering
  • Magt & Omsorg
  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Autisme

Henrik går i sin fritid op i al sport, bevægelse, samfund og ikke mindst motoriserede køretøjer.

Marianne Haugaard

Tilbudsleder Nordager
Telefon: 23432328
Mail: marianne.haugaard@adm.btnf.dk

Marianne uddannet socialrådgiver i 2013, fra Aalborg Universitet. Efter endt uddannelse har hun arbejdet med behandling, primært i relation til dobbeltdiagnoser. Marianne har ydermere været med projektfasen, i tilblivelsen af MOVE, der er et behandlingskoncept til unge med misbrugsproblematikker, udarbejdet af rusmiddelsforskningen ved Aarhus universitet. Marianne har tilegnet sig bred erfaring med dobbetfokuseret arbejde i behandlingsøjemed.

Efteruddannelse og kurser har været en vigtig del af denne proces. I 2016 Var Marianne i en projektstilling, det havde til formål at favne unge dobbeltdiagnosepatienter i psykiatrien. Marianne er passioneret indenfor de mere komplekse målgrupper, og har endvidere arbejdet med misbrugsbehandling af borgere med kognitiv funktionsnedsættelse. Siden 2019 har Marianne arbejdet med anbragte børn og unge med misbrugsproblematikker, som behandlingsansvarlig. Det er meningsgivende for Marianne at have en tæt relation til de unge på Nordager på trods af ledelsesopgaverne og ansvaret ditto.

Kim Levisen

Daglig leder Dagbeskæftigelsen
Telefon: 40918803
Mail: kim@btnf.dk

Kim fik i 2008 en professionsbachelor som socialpædagog. Han har været ansat hos BTNF siden 2017 og varetager til dagligt dagbeskæftigelsestilbuddet, som har adresse på Nordlien Hedevejen.

Kim er oprindeligt uddannet automekaniker, derefter har han været Falckredder i mange år. Kim skiftede spor i 2004 og blev her ansat på et af Region Nordjyllands botilbud for borgere med særlige, psykiske udfordringer som svære sindslidelser, misbrug og sociale udfordringer.

Kim har i mange år haft fritidslandbrug med køer og landbrugsdrift samt ikke mindst skovet en del træ til brænde.

Den altoverskyggende interesse for Kim er foreningsarbejdet og at flest mulige børn og voksne har mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter.

Endelig har Kim ikke mindst været spejderleder hele sit voksne liv.